Trang chủ

Kính vạn hoa

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015-2020
Ngày đăng 10/11/2015 | 04:36 | Lượt xem: 1522

Thi hành Điều lệ Đảng khóa 11; thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TƯ ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị "Về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng", Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 9-9-2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố "Về việc tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015 - 2020"; được sự đồng ý của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015-2020 được tổ chức từ ngày 21 đến ngày 24 - 10 - 2015 tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt- Tiệp, thành phố Hải Phòng. 350 đại biểu chính thức đã thực hiện đầy đủ các nội dung, chương trình của Đại hội.
 

ĐẠI HỘI QUYẾT NGHỊ

I. NHẤT TRÍ CHỦ ĐỀ ĐẠI HỘI LẦN THỨ 15 ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LÀ:

 

"Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống "Trung dũng - Quyết thắng" và sức mạnh đoàn kết toàn dân; đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo sự phát triển đột phá; hướng tới xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại."

 

II. NHẤT TRÍ NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ 14, NHIỆM KỲ 2010-2015

 

Đại hội khẳng định: Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội 11 của Đảng, Nghị quyết Đại hội 14 Đảng bộ thành phố, trong bối cảnh thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen; trong đó có những khó khăn, thách thức gay gắt, vượt xa so với dự báo; song, được sự lãnh đạo, giúp đỡ của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố đã dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, đạt được những kết quả quan trọng; cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, một số chỉ tiêu hoàn thành vượt mức và có đột phá.

Thế và lực thành phố được nâng lên, khẳng định được vai trò là đầu mối giao thông quan trọng, cửa chính ra biển của miền Bắc, là một trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, một cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, phát huy ngày càng hiệu quả tiềm năng, lợi thế của thành phố; chủ động hơn trong hội nhập quốc tế, không gian kinh tế được mở rộng. Thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng đạt kết quả bước đầu quan trọng.Kết cấu hạ tầng giao thông - đô thị và hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung đầu tư, nhất là một số dự án lớn có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của thành phố và vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc; tạo điều kiện cho sự phát triển đột phá trong thời gian tới. Thu hút đầu tư có khởi sắc ở cả thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài, nhất là thu hút nguồn vốn FDI. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, phát triển và quản lý đô thị có tiến bộ. Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn được quan tâm. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo thực hiện và đạt kết quả rõ nét. Công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, quản lý và bảo vệ môi trường được tăng cường.

Các lĩnh vực văn hoá xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội đạt được kết quả khá toàn diện. Đời sống văn hóa ngày càng đa dạng, phong phú, có nhiều nét mới,có sức lan tỏa; kế thừa, phát huy được các giá trị văn hóa truyền thống, đậm bản sắc Hải Phòng. Giáo dục - đào tạo có bước phát triển về quy mô và chất lượng. Tiềm lực khoa học và công nghệ được nâng lên. Công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân,chăm sóc người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm thường xuyên, có nhiều chuyển biến tích cực. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện.

Quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường, chính trị xã hội ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, hoạt động đối ngoại được mở rộng và đạt được kết quả tích cực.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới, hoàn thành toàn diện có chất lượng các nhiệm vụ và đạt hiệu quả rõ nét. Đoàn kết trong Đảng được coi trọng, dân chủ được phát huy; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu được nâng cao. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng cao. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc vàcác đoàn thể chính trị - xã hội thành phố có nhiều đổi mới, góp phần phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội 11 của Đảng, Nghị quyết Đại hội 14 Đảng bộ thành phố có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng để Hải Phòng phát triển đột phá trong những năm tiếp theo.

Những hạn chế, yếu kém:

Phát triển của thành phố vẫn chưa tương xứng tiềm năng, lợi thế cũng như vị thế của một cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Quy mô nền kinh tế thành phố và sức tác động lan toả của một thành phố trung tâm vùng Duyên hải Bắc bộ còn hạn chế. Còn 6 chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu chưa đạt mục tiêu đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm. Thu ngân sách còn thấp. Môi trường đầu tư còn bất cập; một số dự án lớn, quan trọng chậm tiến độ. Thành phố chưa có nhiều doanh nghiệp trong nước mạnh. Kinh tế tập thể còn yếu.

Việc quy hoạch phát triển đô thị còn thiếu đồng bộ. Công tác quản lý đô thị còn nhiều sơ hở, tình trạng xây dựng không phép, sai phép còn xảy ra ở nhiều địa phương.

Hoạt động văn hóa còn những bất cập. Đời sống văn hóa, tinh thần của người dân ở vùng sâu, vùng xa chưa được cải thiện. Thành phố còn ít công trình văn hoá, tác phẩm văn học, nghệ thuật xứng tầm với truyền thống và thành tích chung. Những tiến bộ trong giáo dục đào tạo chưa đều khắp và bền vững. Khoa học công nghệ chưa phát huy tốt vai trò là động lực phát triển kinh tế-xã hội. Công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân chưa đáp ứng yêu cầu. Trật tự, an toàn xã hội còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp; một số tệ nạn xã hội khắc phục chưa thật hiệu quả.

 

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị còn có mặt hạn chế, còn tổ chức cơ sở Đảng yếu kém; một số cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất, sai phạm và bị xử lý kỷ luật. Công tác cán bộ chưa ngang tầm. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá 11 và việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp còn một số hạn chế. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có lúc, có nơi còn hình thức, hiệu quả không cao.

 

III. NHẤT TRÍ MỤC TIÊU, CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU, CÁC ĐỊNH HƯỚNG LỚN VÀ CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ ĐẾN NĂM 2020

 

1. Mục tiêu

Phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế,đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế,nâng cao sức cạnh tranh,đẩy mạnh thu hút đầu tư, công nghiệp hoá, hiện đại hoá,tạo sự phát triển nhanh, đột phá để xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm dịch vụ, công nghiệp lớn có sức cạnh tranh cao; là trọng điểm phát triển kinh tế biển của cả nước; trung tâm giáo dục - đào tạo, y tế và khoa học - công nghệ của vùng Duyên hải Bắc bộ; là đầu mối giao thông quan trọng của cả nước, cửa chính ra biển của các địa phương phía Bắc; đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao; một pháo đài bất khả xâm phạm về quốc phòng - an ninh; có tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, hệ thống chính trị vững mạnh; hướng tới xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng xanh, văn minh, hiện đại.

2. Chỉ tiêu chủ yếu bình quân/năm và đến năm 2020

*Các chỉ tiêu kinh tế

-Tăng trưởng GDP đạt bình quân 10,5%/năm, trong đó: dịch vụ tăng 11,7%/năm, công nghiệp - xây dựng tăng 10%/năm, nông- lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,7%/năm.

- Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng bình quân 14%/năm.

-GDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) đến năm 2020 đạt 5.600 USD/người.

- Tỷ trọng GDP nhóm ngành dịch vụ, công nghiệp - xây dựng và nông - lâm - ngư nghiệp đạt tương ứng 57%; 37,7% và 5,3%.

-Kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2016-2020đạt khoảng12-17 tỷ USD.

-Sản lượng hàng hoá thông qua các cảng trên địa bàn đến năm 2020 đạt 110 triệu tấn/năm.

-Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016-2020 đạt 440.000 tỷ đồng.

- Đến năm 2020, thu hút 7,5 triệu lượt khách du lịch/năm.

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đến năm 2020 đạt trên 80.000 tỷ đồng/năm, trong đó thu nội địa đạt trên 20.000 tỷ đồng/năm.

- Phấn đấu đến năm 2020, 100% số xã đạt chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

- Tỷ trọng năng suất tổng hợp TFP đóng góp vào tăng trưởng đạt 40%.

* Các chỉ tiêu xã hội

- Tỷ lệ thất nghiệp thành thị xuống dưới 4%. Thời gian làm việc của lao động nông thôn là 85%.

- Tạo 52.000 việc làm mới/năm.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 85%.

- Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên 90%.

- Tuổi thọ trung bình đạt 77 tuổi.

- Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn quốc gia) giảm 0,7%-1%/năm.

* Các chỉ tiêu môi trường

- Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom, xử lý hợp vệ sinh: đô thị đạt 100%; nông thôn đạt 90%.

- Tỷ lệ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xử lý chất thải y tế đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%.

- Bảo đảm 100% số khu, cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường.

*Các chỉ tiêu xây dựng Đảng

- Phấn đấu 50% số tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh (theo quy định của Trung ương); cơ bản không còn cơ sở Đảng yếu kém.

- Kết nạp từ 18.000 đến 18.500 đảng viên; trong đó kết nạp đảng viên khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập năm sau cao hơn năm trước.

- Phấn đấu hằng năm thành lập từ 35 đến 40 tổ chức Đảng trong khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

3. Một số định hướng lớn

(1) Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đề ra đường lối phát triển phù hợpvới tiềm năng, lợi thế và vị thế của thành phố; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, khả năng cạnh tranh; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế. Hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện tốt thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Chú trọng và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã để tạo sự phát triển đột phá cho thành phố.

(2) Có những quyết sách nhanh nhạy để tận dụng thời cơ lịch sử từ quá trình hội nhập quốc tế với những vận hội to lớn cho thành phố Cảng trong giai đoạn mới; đổi mới công tác xúc tiến đầu tư, đặc biệt là từ Nhật Bản, Hàn Quốc, EU, Hoa Kỳ, Xin-ga-po,… Tăng nhanh số lượng các doanh nghiệp có thương hiệu, tham gia vào chuỗi quản trị, chuỗi dịch vụ, có khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới.

(3) Xây dựng và phát triển đô thị Hải Phòng theo hướng đô thị xanh, văn minh, hiện đại và thông minh. Tiếp tục thực hiện tốt ba khâu đột phá chiến lược về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đẩy mạnh cải cách hành chính.

(4) Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ; đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố.

(5) Phát triển văn hoá - xã hội mang bản sắc của Hải Phòng. Phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng văn hóa, xã hội, bảo đảm môi trường sống an toàn, môi trường sinh thái tốt, thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân thành phố.

(6) Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền quốc gia, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Chú trọng đẩy mạnh công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

(7) Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; thường xuyên củng cố hệ thống chính trị, xây dựng các cấp chính quyền địa phương hoạt động với hiệu lực, hiệu quả cao; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân; vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Xây dựng đội ngũ cán bộ thành phố có tâm, nhiệt huyết và có tri thức hiện đại ngang tầm với yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới.

4. Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

4.1. Về phát triển kinh tế

Đẩy mạnh thu hút đầu tư; tận dụng cơ hội mới về mở rộng thị trường trong nước và quốc tế; phát huy hiệu quả lợi thế vị trí địa kinh tế với hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, vượt trội, nhất là cảng biển, cảng hàng không quốc tế, hệ thống đường ô tô cao tốc. Tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, theo hướng tăng trưởng xanh, phát triển nhanh, bền vững; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; phát triển Hải Phòng thành trung tâm dịch vụ, công nghiệp lớn, có sức cạnh tranh cao, được xác định là nhiệm vụ, giải pháp đột phá.

* Về phát triển các ngành dịch vụ

Trên cơ sở rà soát quy hoạch, lập danh mục các dự án phát triển các ngành dịch vụ, ưu tiên thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong nước và quốc tế đầu tư vào cácloại hình dịch vụ - thương mại có giá trị gia tăng cao, các lĩnh vực là thế mạnh, lợi thế của thành phố như: dịch vụ cảng biển, dịch vụ logistics, du lịch, tài chính, ngân hàng... Các dự án triển khai trong giai đoạn 2016-2020 phải đáp ứng yêu cầu mang tầm quốc gia và khu vực, góp phần để Hải Phòng có bước phát triển đột phá về kinh tế dịch vụ, làm thay đổi cơ cấu kinh tế.

* Về phát triển ngành công nghiệp

Tập trung các nguồn lực để đầu tư phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Phấn đấu trong nhiệm kỳ sẽ triển khai thêm, mở rộng diện tích của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp từ 4.000 đến 5.000 ha, sử dụng chủ yếu đất bãi bồi ven sông, ven biển. Chủ động chuẩn bị toàn diện để thu hút đầu tư trong thời kỳ mới, khi các Hiệp định kinh tế - thương mại song phương và đa phương có hiệu lực.

Trong quá trình thu hút đầu tư, ưu tiên những ngành công nghiệp có công nghệ hiện đại, tiết kiệm năng lượng, tài nguyên, có giá trị gia tăng cao. Đồng thời, chú trọng thu hút các lĩnh vực công nghiệp mang lại nhiều việc làm và thu nhập cao cho người lao động. Kiên quyết không chấp nhận đầu tư các dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường.

* Về phát triển ngành nông nghiệp, gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

Tập trung thực hiện cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp sinh thái, áp dụng công nghệ sinh học, bảo đảm năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Tiếp tục hỗ trợ việc dồn điền, đổi thửa mở rộng các vùng sản xuất tập trung, hình thành các cánh đồng mẫu lớn. Ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp, các hợp tác xã để góp vốn liên doanh liên kết với nông dân, nhằm ứng dụng cơ giới hóa, áp dụng công nghệ sinh học vào sản xuất, tạo ra sản phẩm có chất lượng, giá trị gia tăng cao, cung ứng cho thị trường trong nước và xuất khẩu.

Song song với việc phát triển sản xuất, tập trung nguồn lực để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu 100% số xã trên địa bàn thành phố hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới vào năm 2020.

Đẩy mạnh khai thác thuỷ sản xa bờ; ưu tiên các lĩnh vực sản xuất giống, thức ăn, chế biến, xuất khẩu thuỷ sản và dịch vụ hậu cần nghề cá. Phấn đấu Hải Phòng trở thành địa phương mạnh về biển, giàu từ biển, một trọng điểm thực hiện Chiến lược biển Việt Nam.

4.2. Xây dựng, phát triển, quản lý đô thị Hải Phòng theo hướng đô thị xanh, văn minh, hiện đại

* Tập trung cao thực hiện công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch trên cơ sở tầm nhìn của một thành phố cảng biển văn minh, hiện đại, mang tính quốc tế cao trong thời kỳ hội nhập

Thiết lập đồng bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý quy hoạch, quản lý kiến trúc. Triển khai các giải pháp đồng bộ để chỉnh trang, giữ gìn các công trình văn hóa, kiến trúc có giá trị, bảo vệ cảnh quan đô thị khu trung tâm thành phố. Đẩy mạnh việc phát triển, mở rộng không gian đô thị mới theo ba hướng:

- Hướng Đông Nam gắn với Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải, nhằm tạo bước đột phá về phát triển đô thị, du lịch và dịch vụ cảng biển.

- Hướng Bắc gắn với phát triển xây dựng Trung tâm hành chính, chính trị thành phố, Trung tâm thương mại, Tài chính, Ngân hàng, nhằm tạo ra một diện mạo mới của đô thị thành phố hiện đại.

- Hướng Tây Nam, tập trung phát triển đô thị sinh thái hai bờ sông Lạch Tray và Đồ Sơn.

Huy động mọi nguồn lực đầu tưphát triển đô thị theo hướng đô thị xanh, văn minh, hiện đại với các công trình, dự án mang tầm quốc gia và khu vực, tạo bước đột phá về phát triển đô thị, từng bước hoàn thiện các tiêu chí của đô thị quốc tế.

 

* Tập trung đầu tư xây dựng và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án hạ tầng quan trọng, bảo đảm đồng bộ, hiện đại

 

Chủ động phối hợp với các bộ, ngành trung ương triển khai xây dựng đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố, đặc biệt là xây dựng các công trình hạ tầng, đầu mối giao thông quan trọng như: Cảng quốc tế Hải Phòng ở Lạch Huyện, Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi, đường ô tô cao tốc Hải Phòng - Quảng Ninh... Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước cho phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ trên địa bàn, xác định là khâu đột phá có ý nghĩa quyết định để thành phố phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.

 

Song song với việc vận hành, khai thác hiệu quả các công trình kết cấu hạ tầng quan trọng đã và sắp hoàn thành, tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành trung ương triển khai các thủ tục đầu tư, đặc biệt là giải phóng mặt bằng để sớm khởi công các công trình mới như: Đường cao tốc ven biển, Đường sắt cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, cầu Nguyễn Trãi, cầu Hoàng Văn Thụ, cầu Vũ Yên. Đồng thời chú trọng đầu tư nâng cấp hạ tầng đô thị, khu công viên cây xanh, bảo vệ tài nguyên môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, đặc biệt quan tâm tới các công trình di tích văn hoá - lịch sử, các tượng đài.

 

4.3. Xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành Trung tâm Khoa học công nghệ, Y tế, Giáo dục- đào tạo của vùng Duyên hải Bắc bộ

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Thành ủy, HĐND thành phố về phát triển khoa học công nghệ, viễn thông và công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

 

Tạo chuyển biến căn bản, toàn diện trong giáo dục và đào tạo của thành phố, trước hết có cơ chế ưu đãi, khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào các lĩnh vực giáo dục- đào tạo.Phấn đấu đến năm 2020 Hải Phòng trở thành Trung tâm giáo dục- đào tạo của vùng Duyên hải Bắc bộ.

 

Huy động các nguồn lực đầu tư để phát triển mạnh mẽ lĩnh vực y tế, đáp ứng yêu cầu chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khoẻ của nhân dân thành phố. Tậptrung nguồn lực, đồng thời khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng các bệnh viện mới, bảo đảm ngang tầm với các bệnh viện hiện đại ở các thành phố lớn trong nước. Nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh và tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh của đội ngũ y, bác sĩ, tạo dựng niềm tin trong nhân dân.

4.4. Phát triển văn hoá, thực hiện có hiệu quả tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội

 

Phát triển văn hoá mang bản sắc truyền thống của Hải Phòng. Tăng cường công tác quản lý các hoạt động văn hoá, văn nghệ, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh. Hướng hoạt động văn hoá, văn nghệ đi vào giáo dục tính nhân văn, tính cộng đồng và đạo đức truyền thống dân tộc.

 

Thực hiện có hiệu quả tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội. Quan tâm giải quyết hài hòa các vấn đề xã hội trước sự biến động của cơ cấu lao động và dân số. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ bảo hiểm xã hội, các chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Tích cực huy động nguồn lực phục vụ cho việc giảm nghèo.

 

4.5. Tăng cường quốc phòng- an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế và tăng cường liên kết vùng

 

Tăng cường giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về đường lối quân sự của Đảng, về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 

Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống; tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân thành phố. Xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố an toàn, thân thiện. Xây dựng các lực lượng vũ trang thành phố tinh gọn, chính quy, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Chủ động tích cực hội nhập quốc tế, đa dạng hoá, đa phương hoá kinh tế quốc tế, lấy hội nhập kinh tế quốc tế là trọng tâm, hội nhập các lĩnh vực khác phải tạo thuận lợi cho hội nhập kinh tế nhằm tăng cường thu hút các nguồn lực cho thành phố.

 

Tăng cường liên kết vùng, tạo hiệu ứng lan tỏa với quá trình phát triển chung của các địa phương và cả vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Hình thành các liên kết phát triển phù hợp, nhất là trong xây dựng kết cấu hạ tầng, trong đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng, dịch vụ vận tải đa phương tiện, logistics, bảo vệ môi trường…

 

4.6. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ thành phố ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ là giải pháp cơ bản và cấp bách

 

Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao tính thuyết phục, hiệu quả của công tác chính trị, tư tưởng. Xác định công tác chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu; là trách nhiệm của toàn Đảng bộ thành phố và của cả hệ thống chính trị. Tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng đối với cán bộ đảng viên.

 

Đổi mới, kiện toàn tổ chức, bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị. Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên; tăng cường công tác phát triển Đảng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức, bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn.

 

Tiếp tục đổi mới công tác đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, bảo đảm đúng thực chất, khắc phục bệnh thành tích. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, đặc biệt phải gương mẫu, có khát vọng, sẵn sàng dấn thân vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ thành phố.

 

Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Thực hiện đồng bộ giữa kiểm tra và giám sát. Các cấp ủy phải tăng cường kiểm tra về phẩm chất, đạo đức, dấu hiệu vi phạm của đảng viên, tổ chức Đảng, qua đó tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng.

 

Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa đảng với nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, quan tâm giải quyết kịp thời, hiệu quả nguyện vọng và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và điều hành của chính quyền các cấp.

 

Xây dựng và thực hiện tốt hệ thống quy chế, quy định về nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng; về phương thức lãnh đạo của Thành uỷ, các cấp uỷ đối với hoạt động của cơ quan chính quyền, tổ chức mặt trận và các đoàn thể nhân dân. Tăng cường chế độ lãnh đạo tập thể đi đôi với phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của cá nhân cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

 

4.7. Củng cố và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; cải cách tư pháp, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí

 

Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp, bảo đảm quyền giám sát của nhân dân thông qua cơ quan đại diện được thực hiện có hiệu quả, bảo đảm không khí dân chủ, công khai, minh bạch tại các kỳ họp của HĐND.

 

Đổi mới mạnh mẽ hoạt động của UBND các cấp, bảo đảm hoạt động của UBND các cấp phải làm tốt vai trò kiến tạo, thể chế hoá, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển. Đồng thời tăng cường công tác cải cách hành chính, trước hết là thủ tục hành chính, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ. Qua đó cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng hình ảnh thành phố hấp dẫn và năng động hơn.

 

Tiếp tục sắp xếp lại tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối; tiếp tục phân cấp mạnh hơn cho chính quyền cấp dưới, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, trước hết là thanh tra trách nhiệm trong công tác quản lý. Xem xét chuyển một số công việc và dịch vụ công cho doanh nghiệp, tổ chức xã hội đảm nhận, vừa nâng cao chất lượng dịch vụ vừa tiết kiệm nguồn chi ngân sách, vừa cải thiện thu nhập cho người lao động.

Đẩy mạnh chiến lược cải cách tư pháp. Tăng cường chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp, nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa. Xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp trong sạch, vững mạnh.

Tích cực phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức Đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

4.8. Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đoàn kết toàn dân

Các cấp ủy phải thực hiện nghiêm cơ chế "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ", thực hiện công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan chính quyền, bảo đảm quyền giám sát của nhân dân và quyền làm chủ của nhân dân một cách thực chất.

 

Nâng cao chất lượng chính trị của giai cấp công nhân, nông dân và trí thức, chú trọng phát triển đội ngũ doanh nhân. Quan tâm chăm lo bồi dưỡng, giáo dục và phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thế hệ trẻ. Tăng cường bình đẳng giới và sự phát triển của phụ nữ; phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" của đội ngũ cựu chiến binh; tạo điều kiện cho người cao tuổi hưởng thụ văn hoá, tiếp cận thông tin, sống vui, sống khoẻ, sống có ích.

 

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội đổi mới phương thức hoạt động, triển khai thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội theo quy định, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy sức sáng tạo của nhân dân để phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.

 

IV. NHẤT TRÍ THÔNG QUA BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM SỰ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHÓA 14, NHIỆM KỲ 2010-2015 TRÌNH ĐẠI HỘI

 

V. NHẤT TRÍ THÔNG QUA BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VÀ CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP ĐÓNG GÓP VÀO DỰ THẢO CÁC VĂN KIỆN TRÌNH ĐẠI HỘI 12 CỦA ĐẢNG

 

Giao Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 15 tiếp tục chỉ đạo hoàn chỉnh báo cáo, gửi Ban Chấp hành Trung ương Đảng đúng quy định.

 

VI. NHẤT TRÍ THÔNG QUA KẾT QUẢ BẦU BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ KHÓA 15 GỒM 56 ĐỒNG CHÍ VÀ KẾT QUẢ BẦU ĐOÀN ĐẠI BIỂU ĐI DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ 12 CỦA ĐẢNG GỒM 23 ĐỒNG CHÍ ĐẠI BIỂU CHÍNH THỨC VÀ 2 ĐỒNG CHÍ ĐẠI BIỂU DỰ KHUYẾT

 

Giao Ban Chấp hành Đảng bộ khóa 15 hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương và các ban Trung ương Đảng có liên quan để quyết định chuẩn y theo quy định.

 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Giao Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 15 căn cứ Nghị quyết Đại hội và trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch công tác để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, quân và dân thành phố tiếp tục phát huy truyền thống "Trung dũng- Quyết thắng"; đoàn kết, nghĩa tình; năng động, sáng tạo; khắc phục mọi khó khăn; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội lần thứ 15 Đảng bộ thành phố đề ra, góp phần tích cực cùng cả nước phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng trong thời kỳ mới.

 

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

Lê Văn Thành

Đang online: 2694
Tổng số truy cập: 2904099
Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh