Trang chủ

Lịch hoạt động của trường

Chi đoàn trường TH Nguyễn Khuyến tổ chức tham dự cuộc thi trực tuyến "Tuổi trẻ Hải Phòng nhớ Bác" do Thành đoàn Hải Phòng triển khai.
Ngày đăng 13/05/2020 | 04:58 | Lượt xem: 396

Được sự chỉ đạo của BTV đoàn phường Cầu Đất, sự tạo điều kiện của BGH Nhà trường. Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến "Tuổi trẻ Hải Phòng nhớ Bác" do Thành đoàn Hải Phòng triển khai. Sáng 30/5/2020, Chi đoàn trường TH Nguyễn Khuyến tổ chức tham dự cuộc thi trực tuyến đến toàn thể đoàn viên chi đoàn.

Cuộc thi trực tuyến nhằm tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; qua đó, tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu của đoàn viên, thanh niên; góp phần đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong thanh thiếu niên. Tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc tìm hiểu, học tập các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào học tập, công tác, cuộc sống và rèn luyện bản thân.

Nội dung thi là những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận chính trị trong thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; giải quyết các vấn đề thực tiễn, phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Những hiểu biết về lịch sử, truyền thống, văn hóa dân tộc và thành phố Hải Phòng; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam. Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Dưới đây là một số hình ảnh: